۱۳۸۸ بهمن ۷, چهارشنبه

محسن سازگارا چهارشنبه 7 بهمن: " پول در ايران در حال سقوط است و با حذف يارانه ها، پيشبينی تورم 40 درصدی ميشود"

همانطوری که قبلاً هم صحبت کرديم، تحت تاثير سه عامل، مردم حق دارند پول خودشان را از بانک بگيرند عامل اوّل اينکه پول در ايران در حال سقوط است و با حذف يارانه ها، پيشبينی تورم 40 درصدی ميشود، بنابر اين روند سقوط پول تشديد خواهد شد، عامل دوّم اينکه قرار است نرخ ارز متعادل بشود، آنچنان که احمدی نژاد گفته، در نتيجه صاحب نظران پيشبينی ميکنند که برابری ريال با پولهای خارجی مانند دلار به 3000-4000 تومان برسد، و عامل سوّم، مسئله ورشکستگی بانکها است که چهار برابر سرمايه شان را وامهايی الان تشکيل ميدهد که لاوصول است و در واقع گويی چهار برابر سرمايه بانکها را گروهی خورده اند و پس نميدهند بنابر اين به بانکها اعتماد نيست بخصوص به بانکهايی مانند ملّی و ملّت / يک دليل مبارزاتی هم اين کار مردم دارد و آن اينکه در سلسله کنشهای سياسی، آکسيونهايی که حکومت را فلج ميکند، در زير سرفصل آکسيونهای عدم همکاری، گرفتن پول از بانک و پشت کردن به دولت و به رسميت نشناختن دستگاههای دولت از جمله بانکها و ابراز بی اعتمادی به دستگاه دولت، حرکت خوبی است که مردم از خودشان نشان ميدهد و اين انگيزه هم موثر است که به عنوان اعتراض پولشان را بگيرند / همينجا اين سوال را هم جواب بدهم که بعضی ها سوال کرده اند که ما پولمان را در چه بانکی بگذاريم که سالم باشد؟ من تا آنجايی که تحقيق کرده ام، واقعيت اينست که در بين بانکهای دولتی و خصوصی هيچ کدام را نميشود به آنها اعتماد کرد، چرا که پشت پرده خيلی از اين بانکها مانند بانک پاسارگاد و ديگران، دستهای سپاه يا بيت رهبری يا ارگانهای اينچونينی قرار دارد، به همين دليل اقتصاد دانان ميگويند، با اين روشی که دولت سقف گذاشته برای تبديل پول، به سرعت ارز دو نرخه خواهد شد و همين الان هم ديروز در بازار آزاد دلار به 1025 تومان رسيد بهترين مسيری است که از بی ارزش شدن و سقوط آن ميتواند جلوگيری کند

۱ نظر: