۱۳۸۹ اسفند ۱۴, شنبه

من سه شنبه به میدان میروم واز حقوق زنان دفاع میکنم

زیرا 1- مرد ایرانی هستم 2- چشمان باز ندا را فراموش نکردم 3- خلقت زن با من فرقی ندارد پس در حقوق انسانی با هم برابریم 4- میخواهم از حق دختر کوچکم دفاع کنم 5- میخواهم دیکتاتور را سرنگون کنم 6- زیرا نه سر سپرده ام نه جیره خور من فقط تشنه آزادی ام پس من 17 اسفند یک ایراندخت واقعی هستم